کبوتر نیکوبار زیباترین کبوتر دنیا

این پرنده با زیبایی خیره کننده دارای رنگ های درخشان آبی ،مسی و سبز با دم سفید و پاهای متمایل به قرمز است.

کبوتر نیکوبار مربوط به جزایر نیکوبار واقع در شرق اقیانوس هند است و به خاطر رنگ هایش می تواند خود را از دست شکارچیان طبیعی پنهان کند.

نیکو بارها به طور دسته جمعی از جزیره ای به جزیره دیگر حرکت می کنند تا دسترسی آسان تری به غذا داشته باشند.

بر اساس آخرین گزارشات اتحادیه بین‌المللی حفاظت از محیط زیست این پرنده نیز رو به انقراض است.